Dünden Bugüne Dünyada ve Türkiye’de Düşünce Kuruluşları & Youth Think Tank

Dünden Bugüne Dünyada ve Türkiye’de Düşünce Kuruluşları & Youth Think Tank

Mehmet Ali KESKİL / Youth Think Tank Yönetim Kurulu Başkanı

Niçin Think Tank? 

Think Tank’ler düşünce fabrikaları olarak işlev gösterir. İçerisinde yer aldığımız dönemde politik kaygılardan uzak sivil bakış açılarına şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkenin ulusal ve uluslararası stratejilerine yön verecek analizler, araştırmalar, yayınlar ve projeler Think Tank kuruluşları aracılığıyla üretilebilir. Entelektüel girişimcilik olarak adlandırılabilecek bu kuruluşlar ile Türkiye yeni fikirler, politikalar ve stratejiler ortaya koyabilir. Bu ihtiyacın karşılanmasında öne çıkan kuruluşlar Think Tank’lerdir.  

Think Tank’lerin Tarihi ve Dünya’daki Önemi  

Düşünce merkezleri veya Think Tank’ler, fikirlerin üretildiği, politikaların geliştirildiği ve toplumsal meselelerin analiz edildiği kuruluşlardır. İlk Think Tank’ler 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, bilimsel araştırmaların ve uzmanların yönetimi daha akılcı ve verimli kılacağına inanılmaktaydı. Bu noktada Think Tank’lerin, politika yapım süreçlerine dahil olarak öneriler sunma ve karar alıcılara danışmanlık yapma rolünü üstlendi. Think Tank’ler özellikle Soğuk Savaş döneminde ABD’nin dış politikasını şekillendirmede kritik bir rol oynadılar. Bugün, dünya genelinde binlerce Think Tank kuruluşu bulunmaktadır. Think Tank’ler politika ortaya konarken yeni düşüncelerin ve alternatiflerin üretilmesine katkıda bulunur, alanında uzman kişileri fikir etrafında çalışmaya odaklar, üst düzeyde tartışma ortamları oluşturur, vatandaşları küresel ve ulusal vizyon hakkında bilgilendirir.  

Türkiye’nin Dünya’daki Think Tank Ekosistemindeki Konumu  

Türkiye, dünya sahnesindeki jeostratejik ve jeopolitik önemi nedeniyle, düşünce merkezlerinin etkin kullanılması gereken bir ülkedir. Ancak Türkiye’nin Think Tank ekosistemi, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında geride kalmaktadır. Verilere göre, Türkiye’de sadece 21 düşünce merkezi bulunurken bu sayı Almanya’da 186, Fransa’da 165, İngiltere’de 283 seviyelerindedir. Türkiye, bu alandaki potansiyelini tam olarak kullanamamış ve uluslararası arenada ses getiren çalışmalara imza atamamıştır. Türkiye’nin düşünce merkezleri genel itibariyle finansman, kadro temini, uyumlu kadro oluşturulması, zamanın verimli kullanımı ve güncel bilgi tedariği gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Ayrıca gerekli bütçelerin ayrılmaması ve Think Tank kuruluşlarında çalışmanın Türkiye’de tam zamanlı bir meslek olarak görülmemesi sebepleriyle sürdürülebilir bir yapı oluşturulması noktasında kısıtlılıklar söz konusudur. Think Thank ekosisteminin Türkiye’deki mevcut durumu şu şekilde özetlenebilir:  

Türkiye’nin Think Thank Kuruluşları Anlamında İstenen Seviyede Olmayışı: Türkiye’nin think tank konusunda gelişmiş ülkelere göre geride olduğu think tank sayıları ile oluşturulan fon miktarları incelendiğinde anlaşılmaktadır. Bu durum, ülkenin politika oluşturma ve dünya politikalarını etkileme kapasitesinin sınırlı olduğuna işaret etmektedir.  

Düşünce Merkezlerinin Öneminin Anlaşılmaması: Türkiye’de düşünce merkezlerinin öneminin henüz tam olarak idrak edilmemiştir. Yaşanan idrak problemi gerçekleştirilecek çalışmaları ketleyici niteliktedir.  

Jeostratejik Konumun Potansiyelinin Kullanılmamış Olması: Türkiye’nin jeostratejik konumunu avantaja çevirebilmesi için sivil yapıda bir araya gelmiş entelektüel girişimcilerin üreteceği fikirlere ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun yanında düşünce kuruluşlarının yetersizliği potansiyel tam manasıyla kullanılamaması sonucunu doğurmaktadır. 

Think Tank’lerin Rolü ve Tanımı 

Think tank’lerin araştırma, analiz, yayınlar ve danışmanlık hizmetleri sunan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar yeni fikirler üretme, politika önerileri sunma ve ulusal/uluslararası etki yaratma konularında önemli roller üstlenmektedir.  

Think Tank’lerin Politika Üzerindeki Etkisi: Think Tank’ler yeni düşüncelerin üretilmesi, uzman temini, tartışma ortamı oluşturulması, iç ve dış gündemin dizayn edilmesi ve vatandaşların bilgilendirilmesi gibi alanlarda roller üstlenmektedir. 

Think Tank’lerin Gelecek İçin Hazırlık Rolü: Düşünce merkezlerinin, gelecek için hazırlık yapma ve yeni fikirler üretme konusunda önemli bir rol oynamakta ve ülkenin yönetim kalitesini arttırmaktadır. Bu anlamda think tank kuruluşlarına önem verilmesi gerekmektedir.  

Youth Think Tank: Türkiye’nin Geleceğine Işık Tutacak Bir Olgu 

Türkiye’nin düşünce merkezleri konusundaki eksikliğini gidermesi ve geleceğini şekillendirebilmesi için genç yeteneklere yatırım yapması gerekmektedir. Bu bağlamda Youth Think Tank gibi gençlik odaklı düşünce merkezleri oldukça önemlidir. Gençler, toplumun geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynarlar. Youth Think Tank, gençlerin fikirlerini geliştirmelerine, politika yapım süreçlerine katılmalarına ve çözüm önerileri sunmalarına yardımcı olabilir. Bu tür oluşumlar, Türkiye’nin geleceğini daha aydınlık bir şekilde tasarlamasına katkı sağlayabilir. Düşünce merkezleri veya Think Tank’ler, politika yapımında vazgeçilmez bir rol oynar. Türkiye’nin dünya sahnesinde daha etkili bir şekilde yer alabilmesi için düşünce merkezleri konusunda daha fazla yatırım yapması gerekir. Genç yeteneklere odaklanan inisiyatifler, Türkiye’nin geleceğini şekillendirmede büyük öneme sahiptir. Youth Think Tank gibi organizasyonlar, Türkiye’nin dünya sahnesinde daha etkili bir oyuncu haline gelmesine ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçek anlamda hayata geçirebilmesine yardımcı olabilir. Türkiye’nin düşünce fabrikalarına yatırım yapması, ülkenin geleceğini şekillendirmede kritik bir adım olarak dikkat çekmektedir.  

 Youth Think Tank ve Gençlik Politikaları  

Üretilecek politikalar genç nüfusun ihtiyaçlarını ve katılımını desteklemek için önemlidir. Türkiye’de gençler, toplumun dinamik bir parçasıdır ve onların politika süreçlerine etkili bir şekilde katılması, toplumun geleceği açısından büyük önem taşır. Youth Think Tank, Türkiye’de gençlik politikalarını merkezine alan bir düşünce kuruluşu olarak potansiyel olarak şunları yapabilir:  

Araştırma ve Analiz: Gençlik konularında araştırmalar yaparak gençlerin karşılaştığı sorunları ve ihtiyaçları analiz eder.  

Politika Önerileri: Araştırmalara dayalı olarak gençlik politikaları konusunda somut öneriler sunar.  

Toplumsal Bilinçlendirme: Gençlerin hakları, katılımı ve sorunları konusunda toplumsal bilinçlendirme çalışmaları düzenler.  

İş birlikleri ve Ortaklıklar: Diğer think tank’lar, üniversiteler, devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri ile iş birlikleri kurarak etkili çalışmalar yapabilir.  

Eğitim ve Kapasite Geliştirme: Gençlerin politika süreçlerine katılma kapasitelerini artırmak için eğitim programları düzenler. Youth Think Tank gibi gençlik politikalarını merkezine alan bir düşünce kuruluşu, gençlerin toplumsal katılımını ve refahını artırmak için önemli bir rol oynar.  

Youth Think Tank Nedir

Youth Think Tank, gençliğin geleceği için ileri düşünen bir liderlik merkezidir. Her toplumun en büyük hazinesi gençlerdir. Gençler, geleceği şekillendiren güçtür ve bu gücü en üst düzeye çıkarmak için Youth Think Tank gibi bir düşünce merkezi gereklidir. Youth Think Tank gençlik politikaları alanında öncü, kâr amacı gütmeyen, tarafsız bir düşünce kuruluşudur. Gençlerin, hükümet yetkililerinin, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının, medya temsilcilerinin, eğitimcilerin ve toplum liderlerinin gençlikle ilgili konularda daha iyi bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler. Genç nesillerin gelecekteki rolü ve karşılaştığı zorluklar hakkında derinlemesine bilgi sunarak politika yapıcılar ve karar vericiler için kılavuz niteliğinde çalışmalar yapar.  

Misyonumuz 

 • Gençlerin liderlik potansiyelini geliştirmelerine yardımcı olmak ve toplumlarına daha fazla katkıda bulunmalarını desteklemek. 
 • Gençlik politikalarını geliştirmek ve iyileştirmek için araştırmalar yapmak, politika önerileri sunmak ve politika yapıcılarla iş birliği kurmak. 
 • Gençlik konularında farkındalık yaratmak ve toplumu gençlerin sorunlarına duyarlı hale getirmek. 
 • Türkiye’nin gençlik politikalarını uluslararası düzeyde tanıtmak. 

Vizyonumuz 

Youth Think Tank, gençlik politikalarının sadece sorunları çözmekten çok daha fazlası olduğuna inanır. Gençler, sadece geleceğin liderleri değil, aynı zamanda şu anki toplumsal sorunların çözümünün bir parçasıdır. Youth Think Tank gençlerin enerjisi, dinamizmi, yaratıcılığı ve tutkusuyla toplumsal dönüşümün sağlanabileceğini ilke edinir. Gençlik politikaları, eğitimden istihdama sağlıktan çevre korumaya kadar her alanda kapsayıcı olmalıdır. Bu nedenle Youth Think Tank gençlik politikalarını çok yönlü bir şekilde ele alır ve gençlerin hayatlarını her açıdan olumlu yönde etkileyecek öneriler sunar. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan gençlerin vizyonunu ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için üstün gayretle çalışır.  

Ana İlkelerimiz 

 • Kar Amacı Gütmemek: Youth Think Tank, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Gelir elde etmek ya da kâr amacı gütmek gibi hedefleri yoktur.
 • Tarafsızlık: Youth Think Tank’in hiçbir siyasi, kamu, özel ya da sivil toplum kuruluşuyla bağlantısı yoktur. Organizasyon çatısı altında sivil ve entelektüel bireylerin birlikteliği ile bağımsız bir yapıda faaliyet gösterilir. 
 • Objektiflik: Politika belirleme süreçlerine yönelik analitik raporlar, araştırmalar ve etkinlikler aracılığıyla sağlam verilere dayalı çıkarımlarda bulunulur. 
 • Gençlerin Katılımı: Youth Think Tank düşünce kuruluşunda gençlerin düşünce ve fikirlerine saygı duyulur. Onların politika yapım süreçlerinde aktif bir şekilde yer almasını teşvik edip gençlerin katılımını arttırmayı ilke edinilir. 
 • Toplumun Genel Çıkarları: Youth Think Tank, genç neslin ve toplumun genel çıkarlarını her zaman ön planda tutar. Çalışmalar vasıtasıyla toplumun daha iyi bir geleceğe ulaşmasını hedefler.  
 • Kamu Politikası Sorunlarına Çözüm Arayışı: Toplumsal sorunları ele alınarak, gençlerin karşılaştığı zorluklara çözümler üretmeye odaklanılır. Kamu politikası sorunlarının çözümünde etkili bir rol oynamak hedeflenir.
 • İnovasyon: Araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle inovatif çözümler sunmak ilke edinilir. 
 • Bağımsızlık: Youth Think Tank, herhangi bir dış kuruluşa bağlı değildir. Organizasyon kendi yönetim organları ile kararlarını alır ve çalışmalarını bağımsız bir şekilde yürütür. Youth Think Tank, bu doğrultuda hareket ederek Türkiye’nin ve dünyanın gençleri için daha aydınlık bir geleceğin inşasına katkıda bulunmayı nihai hedef olarak benimser.   

Sonuç olarak, Youth Think Tank, Türkiye’nin gençlik politikalarını daha kapsayıcı ve vizyoner hale getirme amacıyla çalışan bir öncü organizasyondur. Hedeflerinin başında gençlerin geleceğe yönelik projelerini desteklemek, Türkiye’yi daha iyi bir yarın için hazırlamak gelir. Youth Think Tank, gençlerin gücünü ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için buradadır ve Türkiye için parlak bir geleceği beraber inşasında tüm gücüyle çabalamaktadır. 

Leave a Comment